Merong Akong Ano

Discography

Title: Meron Akong Ano!

Artist: Francis M.

Label: Octoarts

Year: 1993

Type: Long Play

Format: Vinyl, Cassette, CD, Digital

Language(s): Tagalog, English


Track List

  1. Meron Akong Ano
  2. Bahay Yugyugan
  3. Puro Imbento
  4. Ito ang Gusto Ko
  5. Bad Blood
  6. Ubos Biyaya
  7. Nilamon ng Sistema
  8. Ayoko sa Dilim
  9. Way of the Tongue

Spotify